گل واژه زندگی

1- خوشبختی توپی است وقتی میغلتد به دنبال میرویم و وقتی متوقف می شود به آن لگد میزنیم . شاتوبران

2- گاه در زندگی آنقدر ماسکهای مختلفی به چهره میزنم که دیدن خود واقعی ام مشکل میشود. وین دایر

3- آرامش و برد باری مانند دستگاه تهویه  اتاق عمل میکنند، آنها کارایی شخص را افزایش می دهند. وین دایر

------------------------------------------

راز کامیابی

1- راز کامیابی دراین است که به خودت ، به دیگران ، به نعمت های زندگی ات ایمان داشته باشی.

2- راز کامیابی دراین است که خود را  محدود نکنی و از خواب غفلت بیدار شوی . هرکس می تواند به روش خودش،وبا صرف وقت ، و از خود گذشتگی و نیروی تمرکز ،به مراحل بالایی که دیگران به آن دست یافته اند، برسد.

3 - راز کامیابی دراین است که نیروی خود را با پرداختن به هوس های بی ارزش هدر ندهی . اگر شیر آب چکه کند ، قطره قطره گالون ها آب از دست خواد رفت.