گل واژه های زندگی

1- راز موفقیت ، در ثبات قدم نهفته است . بنجامین

2- بهترین موقع برای تربیت اراده ایام جوانی است . جان لاک

3- علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شوند . آناتول فرانس

4- خردمند کسی است که گفتارش را کردارش تصدیق کند . حضزت علی (ع)

5- در این دنیا یگانه چیزی که میتواند ما را از فراموشی نجات دهد کتاب است . تویک

-------------------------------------------------

راز کامیابی:

1- راز شادی در زیستن "در" لحظه حاضر است

نه زیستن "برای" این لحظه.

2- رازشادی در این است که دیگرانرا همان گونه که هستند بپذیری نه اینکه بخواهی آنها رادر قالب دلخواه خودت فرو بری

3- راز کامیابی در این است که برای پیشرفت خودت از خصوصیات مثبت دیگران استفاده کنی

4- راز کامیابی درتشخیص نقشی است که باید در سمفونی بزرگ زندگی ایفا کنی . اگر خود را با نغمه زندگی هماهنگ کنی ،زندگی به نفع تو خواهد بود .

5- راز کامیابی دراین است که خود را با تغییرات زندگی وفق دهی ، نه اینکه با آنها بستیزی .