سخن بزرگان

1- جدیت مقصد را نزدیک میکند . شیلر

2- نا امیدی نخستین گام به سوی گور است . بناپارت

3- چیزی را مانند شک و دو دلی مانع ترقی نمی بینم . امام علی (ع)

4- هر چه با خشم شروع شود با احساس خجالت تمام میشود . بن فرانکلین

5-  ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم ناراحتی های امروز را تحمل کنیم . توماس مان

 -----------------------------------

 راز کامیابی

1- راز کامیابی دراین است توانایی را در وجود خودت پیدا کنی

ومنتظر نباشی دیگران تو را هل دهند.

2- راز کامیابی دراین است که شکستها را زاییده بد شانسی ندانی ، بلکه آنها را وسیله اصلاح خودت ببینی.

3- راز کامیابی دراین است که انتظارت مثبتی را که از زندگی داری ،در خود حفظ کنی.

4-  راز کامیابی دراین است که بیندیشی ودر یابی در پس مشکلاتی که با آنها مواجهی ،چه چیزی نهفته است و مشکلات چه فرصتهایی پیش رویت قرار داده اند.

5- راز کامیابی در ایجاد دگرگونی است ، اما نه در سرمایه های مالی ،بلکه در  سرمایه انرژی زندگی ات .برای گرگونی در زندگی ،در خود ایده ها ،علاقه ها ،رابطه ها و انگیزه ها ی تازه ایجاد کن.