هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه ای است.

گل واژه:

خردمند به کار خویش تکیه کند ونادان به آرزوی خویش . علی (ع)

 

هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی تازه ای است. با این شعار  از آینده باکی نخواهید داشت ومیدانیم که

 

می توانیم در هر موقع برای یک روز راحت زندگی کنیم زیرا هر روز برای مرد عاقل آغاز زندگی نوعی است .

 

(خوشبخت کسیست که امروز را روز خود دانست و با خیال راحت فریاد زد: ای فردا هر چه از دستت بر می آید کوتاهی نکن زیرا امروز را گذراندم .) هوراس شاعر رومی

 

یکی از زیان آورترین تمایلاتی که در طبیعت بشردیده میشود نا راضی بودن از زمان حال و چشم داشت به آینده مجهول است بجای اینکه از گلهای زیبائی که در کنار پنجره اتاقمان روئیده است لذت ببریم در عالم رویا به گلستان سحر آمیزی که در کرانه افق است چشم دوخته ایم .چرا تا این اندازه بی خبریم.

 

امرسن میگوید: زندگی آدمی یعنی افکار روزانه او. و اوریلوس فیلسوفی که بر امپراتوری روم حکومت میکرد . در جمله کوتاهی میگوید: زندگی زائیده افکار خودماست.

 

اگر ما افکار خوشی را به مغز خود راه دهیم حتما خوشبخت خواهیم بود .وبر عکس اگر خود را تسلیم افکار پریشان  سازیم دچار پریشانی خواهیم شد. دیل کارنگی