گل واژه های زندگی

 

امید قوه محرک است . اسمایلز

 

زندگی ما زاییده اندیشه است . اورول

 

بزرگترین داروی خشم صبر و درنگ است . سنکا

 

از پیروزی تا سقوط فقط یک قدم است .  بناپارت

 

آن چه را می شنوید به عقل سلیم ومنش پاک و روشن بسنجید

 

وآنگاه بپذیرید . زرتشت

 

 

زندگی درحکم

 

یک نامه سر به مهر است، آن را بگشایید.

یک سفر است، به آن قدم بگذارید.

دردناک است، تحملش کنید.

زیباست، چشمان خود را به روی آن بگشاید.

طنز است، بر آن بخندید.

حیرت انگیز است ،ازآن لذت ببرید.

شمع است، آن را روشن کنید.

ارزشمنداست، آن را بیهوده تلف نکنید.

هدیه است، آن را باز کنید.

عشق است، آن را ارزانی بدارید.

بی انتهاست، به دنبال آن بروید.

انواری نورانی است، در آن بدرخشید.