قواعد ششگانه کار از نظر ویلیام فرد ریک بوک

    

     1.هرگز مگذارکه به شکست عادت کنی .

  

     2.  انسان باید عمیقا خواستار چیزی باشد .

 

3. باید یاد بگیریم که هرکاری را به سرانجام نیک برسانیم.   

 

4.  انسان باید بر ساعات و روزهای خود حاکم باشد  نه بنده لحظات.

 

5.  انسان باید نیروی خود را به کار گیرد  نه اینکه نیرو او را به کار گیرد.

 

6.  خود را با شرایط محیط سازگار کن  ودرعین حال سعی کن تا شرایط محیط  را به سلیقه خود عوض کنی.