گل واژه های زندگی

به خاطر زین ، درباره اسب قضاوت نکن. ( ضرب المثل چینی )

خوبی شهرت در این است که وقتی شما در یک میهمانی دیگران را کسل می کنید آنان تصور می کنند که ایراد از خود آنهاست.( هنری کیسینجر )

نداشتن شکیبایی درمسایل کوچک ، نقشه های بزرگ را ناکام می سازد.( کنفوسیوس )

حتی ناپلئون هم در یک سوم جنگ هایش شکست خورد. ( پرمود بترا )

هر که زبانش شیرین دوستانش بیشتر. پارسی

 

قدرت خلوت

 

گاه وقتی به تنهایی ودرخلوت احساسات خودرا می نویسید به احساسات واقع درعمق وجود خود پی می برید که اگر درحضور دیگران می بود هرگز آن را تجربه نمی کردید.خلوت کامل باخویشتن به ماامکان می دهد تا به عمق احساسات خود پی ببریم وبا این حال احساس خطرنکنیم حتی اگرازدواج کرده اید وهمسری دارید که احساس می کنید می توانید هرموضوعی رابااو درمیان بگذارید توصیه میکنم درمواقعی احساسات خودرابه طور خصوصی یادداشت کنید. نوشتن نامه محبت آمیز درعین حال اقدامی سالم است که به شما فرصت می دهد بدون وابستگی واتکاء به دیگران آنچه را می خواهید به خودارزانی کنید .