گل واژه و هر آنچه که هستی ، بهترینش باش

گل واژه های زندگی  

1- خطا های دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن . فنلن

2- برای کسی که آهسته وپیوسته راه می رود هسچ راهی دور نیست . لابرویر

3- برای اینکه دانش ملکه شود ، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است . برنارد شاو

4- تصمیم شبیه به ماهی است، گرفتنش آسان ونگه داشتنش دشوار است . دوما

 

هر آنچه که هستی باش، بهترینش باش

-----------------------------------------------------

 

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی

 

بوته ای در دامنه کوهی باش

 

ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه میروید

 

-----------------------------------------------------

اگر نمی توانی درخت باشی، بوته باش

 

 اگر نمیتوانی بوته ای باشی ، علف کوچکی باش

 

 وچشم انداز کنار  شاهراهی را شادمانه تر کن

 

-----------------------------------------------------

 

اگر نمی توانی نهنگ باشی یک ماهی کوچک باش

 

ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه باش !!!

 

-----------------------------------------------------

 

همه ما را که ناخدا نمی کنند ملوان هم می توان بود

 

-----------------------------------------------------

 

 در این دنیا برای همه ما کاری هست

 

کارهای بزرگ وکارهای کمی کوچکتر

 

به آنچه که وظیفه ماست ،چندان دور از دسترس نیست

 

-----------------------------------------------------

 

 اگر نمی توانی شاهراه باشی ،کوره راه باش

 

-----------------------------------------------------

 

اگر نمی توانی خورشید باشی ،ستاره باش

 

بابردن یا باختن اندازه ات نمیگیرند

 

-----------------------------------------------------

 

هر آنچه که هستی ، بهترینش باش!!!داگلاس مالوچ

/ 2 نظر / 41 بازدید