دوباره آمدن نسیم بهاری

به نام خداوند جان آفرین

سالنومبارک .

بگشای پنجره را بوی بهار می آید .

دوستان سال نو مبارک .

 

گل واژه زندگی

موفقیت یعنی سازگاری با حوادث روزگار .فلوتر

با عرضسلامخدمت دوستان عزیز

امیدوارم که سلامت وشاد باشید .

دوستان تویفصل بهار

از سر سبزی و خرّمی

از طراوت و شادابی

ازنسیم بهاریو طبیعت زیبا و باصفای آن سعی کنیم

که کمال استفاده را برده و غافل نمانیم .

 

سالها پیشموقع رفتناز اینجا نوشتم:

اگه عمری بود ، یک روزخواهم آمد . دوستان  را پیا می  خواهم داد .

 فریاد خواهم زد ای دوستان ، من با خود نسیمی آورده ام و.......

 

....واکنون عمریبود برای دوبارهآمدم من.

اکنون فریاد میزنم دوستان من آمدم و نسیم بهاری با خود آورده ام.

 

 

/ 2 نظر / 55 بازدید
فیض

تشکر از زحمات شمادر جمعاوری سخنان نغز. زنده باشی

فیض

تشکر از زحمات شمادر جمعاوری سخنان نغز. زنده باشی